Privacyverklaring Fysiotherapie Benno Plus

Fysiotherapie Benno Plus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Fysiotherapie Benno Plus dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de fysiotherapeut, via de mail of via het aanmeldingsformulier op de website. Denk hierbij aan:
 Naam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 BSN
 Telefoonnummer / mobiel nummer
 Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 E-mailadres
 Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Fysiotherapie Benno Plus heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voor de juiste fysiotherapeutische behandeling.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Fysiotherapie Benno Plus bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de fysiobehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Fysiotherapie Benno Plus zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Fysiotherapie Benno Plus heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Fysiotherapie Benno Plus zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Fysiotherapie Benno Plus een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Fysiotherapie Benno Plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapiebennoplus.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Fysiotherapie Benno Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het
nummer 06-30 296 973 of via info@fysiotherapiebennoplus.nl

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Fysiotherapie Benno Plus kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@fysiotherapiebennoplus.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.